UBEZPIECZENIA

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorców
Z dniem 1 lipca 2007 r. została obniżona stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe do 10%.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Okres

Podstawa wymiaru (w zł)

Składka na ubezpieczenia społeczne

Składka zdrowotna
9%

Podstawa wymiaru(w zł)

Emerytalne 19,52%

Rentowe 10%

Chorobowe 2,45%

1.09 - 30.11 2007r.

1586,60

309,70

158,66

38,87

189,85

2109,46

1.07 - 31.08 2007r.

1625,48

317,29

162,55

39,82

184,80

2053,34

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące

Okres

Podstawa wymiaru (w zł)

Składka na ubezpieczenia społeczne

Składka zdrowotna
9%

Podstawa wymiaru(w zł)

Emerytalne 19,52%

Rentowe 13%

Chorobowe 2,45%

1.06 - 30.06 2007r.

1625,48

317,29

211,31

39,82

184,80

2053,34

1.03 - 31.05 2007r.

1597,51

311,83

207,68

39,14

190,52

2116,88

1.01 - 28.02 2007r.

1478,80

288,66

192,24

36,23

177,36

1970,65

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne od września do listopada 2007 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2109,46 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 2007 r., włącznie z wypłatami z zysku).
Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od września do listopada 2007 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6610,85 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2007 r.).
Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2007 r. wynosi 0,67%- 3,60 % podstawy wymiaru.
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
W 2007 r. składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek oraz składka na Fundusz Pracy wynosi 2,45% podstawy wymiaru składek - zgodnie z ustawą budżetową na rok 2007 (Dz.U. z 2007 r. Nr 15, poz. 90).
Podstawa prawna: Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1673; Dz.U. z 2002 r. Nr 203, poz. 1720; art.79 - Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135; MP. z 2007 r. Nr 27, poz. 302; M.P. z 2007 r. Nr 52, poz. 606, ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792).


Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla rozpoczynających działalność gospodarczą

Z dniem 1 lipca 2007 r. została obniżona stopa procentowa składki na ubezpieczenie rentowe do 10% na mocy ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792).

Okres obowiązywania: wrzesień - listopad 2007 r.

Podstawa wymiaru składek

Rodzaj ubezpieczenia

Stawka ( %)

Kwota w ( zł)

Podstawa prawna

30% minimalnego wynagrodzenia 280,80 zł

Emerytalne

19,52

54,81

Dz.U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1227

Rentowe

10

28,08

Chorobowe

2,45

6,88

2109,46 zł

Zdrowotne

9

189,85

M.P. z 2007 r. Nr 44, poz. 519

Składkę na ubezpieczenie wypadkowe należy opłacić po ustaleniu stopy procentowej


Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych
Z dniem 1 lipca 2007 r. obniżono stopę procentową składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez pracownika z 6,5% do 3,5%.
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych jest faktycznie otrzymane wynagrodzenie, które nie może być niższe niż:

Wrzesień - listopad 2007 r.

Rok nauki

Podstawa wymiaru składki

Rodzaj ubezpieczenia

Sposób
finansowania

płatnik

ubezpieczony

I

105,77 zł

emerytalne

10,32 zł

10,32 zł

rentowe

6,88 zł

3,70 zł

chorobowe

-

2,59 zł

II

132,22 zł

emerytalne

12,90 zł

12,90 zł

rentowe

8,59 zł

4,63 zł

chorobowe

-

3,24 zł

III

158,66 zł

emerytalne

15,49 zł

15,49 zł

rentowe

10,31 zł

5,55 zł

chorobowe

-

3,89 zł

Stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,60%.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.), ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 115, poz. 792).


Składki na ubezpieczenia społeczne rolników w 2007 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie od jednej osoby wynosi w:

Podstawa prawna

IV kwartał 2007 r.

72 zł

M.P.2007.59.684

III kwartał 2007 r.

72 zł

M.P.2007.35.413

II kwartał 2007 r.

72 zł

M.P.2007.18.220

I kwartał 2007 r.

72 zł

M.P.2006.89.928

Składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe

Podstawa prawna

IV kwartał 2007 r.

179 zł

M.P.2006.12.166 w zw. z Dz.U.1998.7.25

III kwartał 2007 r.

179 zł

M.P.2006.12.166 w zw. z Dz.U.1998.7.25

II kwartał 2007 r.

179 zł

M.P.2006.12.166 w zw. z Dz.U.1998.7.25

I kwartał 2007 r.

179 zł

M.P.2006.12.166 w zw. z Dz.U.1998.7.25