PODATKI I RACHUNKOWOŚĆ

KWOTY GRANICZNE DLA WYBORU SPOSOBU OPODATKOWANIA

Znamy już limity podatkowe na przyszły rok, decydujące o sposobach opodatkowania. Sprzedaż, która zwalnia z VAT, będzie wynosiła 50 tyś. zł. Nie trzeba już zatem przeliczać limitu z euro na złote. Zmniejszyły się limity dla podatków dochodowych. Opublikowana wczoraj, l października 2007 r. tabela kursów średnich Narodowego Banku Polskiego pozwala obliczyć limity podatkowe na 2008 rok. Limitu tego nie trzeba już przeliczać dla zwolnienia podmiotowego dla podatku od towarów i usług. Od l stycznia 2008 r. ma on wynosić 50 tyś. zł.

Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która została już uchwalona przez parlament. Teraz ustawa czeka na podpis prezydenta.

W 2007 roku limit dla VAT wynosi 39,7 tyś. zł. Oznacza to więc znaczny wzrost limitu. Będzie on wyższy o ponad 10 tyś. zł, Zasady zwolnienia z VAT uregulowane są w art. 113 ust. l ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, póz. 535 z późn. zm.). Do końca 2007 roku przepisy przewidują, że od VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tyś. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Od l stycznia 2008 r. limit ten będzie wynosił 50 tyś. zł. Trzeba tylko pamiętać, że taki limit zwolnienia dotyczy tych podatników, którzy kontynuują działalność. W przypadku gdy podatnik zaczyna wykonywać czynności opodatkowane w ciągu roku, to zwolnienie przysługuje do momentu przekroczenia w danym roku limitu obrotu w proporcji do okresu prowadzenia w tym roku działalności. To nie jedyny taki limit w VAT. Osobne limity ustalane są dla tzw. małych podatników. Za małego podatnika uważany jest podatnik VAT:
- u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tyś. euro,
- prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30 tyś. euro. 

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do l tyś. zł.Oznacza to, że równowartość 800 tyś. euro wynosi dokładnie 3 014 400 zł (800 000 x 3,7680 = 3 014 400). Pozaokrągleniu do l tyś. zł (według reguł matematycznych) limit ten wynosił będzie 3,014 min zł.Z kolei kwota graniczna wynosząca 30 tyś. euro po przeliczeniu na złote wyniesie 113 040 zł (30 000 x 3,7680 = 113 040). Po zaokrągleniu do l tyś. zł limit będzie wynosił 113 tyś. zł.

Warto jeszcze wspomnieć o limicie dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W tym zakresie od przyszłego roku nastąpią dwie zmiany. Po pierwsze, zmieni się wysokość limitu określona w euro. Limit ten będzie wynosić 150 tyś. euro zamiast obecnych 250 tyś, euro. Po drugie, zmieni się limit wyrażony w złotych.
Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 tyś. euro lub uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki nie przekroczyła 150 tyś. euro.
Kwoty wyrażone w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego l października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro wyniósł 3,7680 zł. Zatem limit dla ryczałtu wynosi 565/2 tyś. zł. W 2007 roku limit ten wynosi 995 875 zł.
Od l stycznia 2008 r. zmieni się także limit dla najmu. Z ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, póz. 930 z późn. zm.) wynika, że podatnicy od najmu mieszkań płacą podatek według stawki 8,5 proc. do momentu, gdy ich przychód nie przekroczy 4 tyś. euro. Powyżej tej kwoty płaci się podatek według stawki 20 proc. Zasady przeliczania limitu są takie same jak przedstawione dla ryczałtu przy działalności gospodarczej. A zatem limit ten wyniesie w 2008 roku 15 072 zł (4000 x 3,7680 = 15 072). W roku 2007 jest to 15 934 zł. Limit ten zatem zmalał o 862 zł.


LIMIT 50 TYŚ. ZŁ DOTYCZY JUŻ 2007 ROKU
Podatnicy kontynuujący działalność będą mogli korzystać ze zwolnienia VAT w 2008 roku, jeśli ich obroty nie przekroczą 50 tyś. zł. To korzystne rozwiązanie. W 2007 roku limit ten wynosi 39,7 tyś. zł.
Dzięki kursowi walut obcych NBP z l października 2007 r. mogliśmy obliczyć limity, które będą obowiązywały w 2008 roku dla rozliczeń podatkowych. Do tej pory kurs euro z l października lub pierwszego roboczego dnia października potrzebny był zarówno do wyliczenia limitów dla podatków dochodowych (ryczałt, najem, księgi podatkowo-rachunkowe), jak i dla VAT, zwłaszcza dla zwolnienia podmiotowego VAT wynikającego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, póz- 535 z późn. zm.), Teraz limitu VAT przeliczać już nie trzeba. 

Od l stycznia 2008 r. ma on wynosić 50 tyś. zł. Rozwiązania te są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, która została już uchwalona przez parlament. Obecnie czeka na podpis prezydenta. W 2007 roku limit dla VAT wynosi 39,7 tyś. zł, Oznacza to jego znaczny wzrost- Będzie on wyższy o ponad 10 tyś. zł. Co z kolei - zdaniem ekspertów - może spowodować, że w praktyce więcej osób ze zwolnienia VAT będzie mogło korzystać.
Do końca 2007 roku przepisy przewidują/ że od VAT zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 tyś. euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Od l stycznia 2008 r. limit ten będzie wynosił 50 tyś. zł.
Roman Namysłowski, menedżer w zespole VAT firmy Ernst & Young, wyjaśnił w rozmowie z nami, że zmiana wysokości limitu jest konsekwencją dostosowania naszych przepisów do regulacji unijnych,
- Zgodnie z Dyrektywą 2006/112 limit zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców w przypadku Polski powinien stanowić równowartość 10 tys. euro przeliczonych po kursie z dnia naszego przystąpienia do Wspólnoty. Przy przeliczaniu tej kwoty mieliśmy prawo ją podwyższyć lub obniżyć o 10 proc. Ministerstwo Finansów skorzystało z tej pierwszej możliwości. Zmiana ta oznacza, że osoby kontynuujące działalność będą mogły korzystać w 2008 roku ze zwolnienia, o ile w 2007 roku ich obroty nie przekroczyły kwoty 50 tyś. zł - podkreślił Roman Namystowski. Dodał także, że w odniesieniu do podatników rozpoczynających działalność limit ten wynosi tyle samo - przekroczenie kwoty 50 tyś. zł oznaczać będzie konieczność doliczania VAT do dokonywanych dostaw towarów czy usług.
-Zwiększenie limitu powinno zwiększyć liczbę podmiotów korzystających ze zwolnienia i przez to wyłączonych z obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT i rozliczania tego podatku - podsumował ekspert Ernst & Young, Wątpliwości co do stosowania nowego limitu przedstawił Przemysław Polkowski, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy. Jego zdaniem, zmiana limitu, ze względu na brak przepisów przejściowych, może sprawiać kłopot w ustaleniu, czy dany przedsiębiorca będzie VAT-owcem w 2008 roku czy też nie.
- Jeżeli np. w 2006 roku podatnik korzystał ze zwolnienia podmiotowego, a w 2007 roku uzyskał sprzedaż opodatkowaną na poziomie, powiedzmy, 46 tyś. zł i został podatnikiem VAT czynnym, może pojawić się pytanie, czy w 2008 roku nie zostanie automatycznie objęty zwolnieniem, skoro nie przekroczył kwoty 50 tyś. zł. Wydaje się jednak, że nie, a to ze względu na brzmienie art. 113 ust. 11 i zasadę niedziałania prawa wstecz - podkreślił Przemysław Polkowski.
Według niego, zgodnie ze wspomnianą normą podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie z niego skorzystać.
- Odpowiednia analiza przepisów będzie w tym przypadku niezwykle istotna ze względu chociażby na możliwość wystawiania faktur VAT - radził Przemysław Polkowski,


WSZYSTKIE REMONTY Z NIŻSZĄ STAWKĄ PODATKU 
Po 31 grudnia 2007 r. definicja budownictwa społecznego obejmie domy i mieszkania o dużych metrażach, a także wszystkie remonty.
Sejm odrzucił poprawki Senatu zawężające zakres definicji budownictwa społecznego. To dobra wiadomość przede wszystkim dla osób planujących remont domu lub mieszkania po 31 grudnia 2007 r. Zmiany wprowadzone w Senacie zakładały, że preferencyjna 7-proc. stawka VAT miałaby zastosowanie tylko do określonej kategorii usług remontowych w ramach definicji budownictwa społecznego. Pozostałe remonty (poza definicją) miały zostać objęte niższą stawką/ ale tylko gdy wartość zużytych matenatów budowlanych nie przekroczyłaby 50 proc. ceny usługi. Tymczasem ustawa uchwalona wcześniej przez Sejm nie przewidywała żadnych ograniczeń w stosowaniu przy remontach obniżonej 7-proc. stawki VAT, Odrzucenie poprawek oznacza zatem, że definicja budownictwa społecznego obejmie wszystkie remonty.
Zgodnie z przyjętą wczoraj ustawą niższa stawka VAT będzie miała zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa społecznego. Podstawowym kryterium decydującym o zastosowaniu niższej stawki podatku będzie metraż domu lub mieszkania. Definicją budownictwa społecznego zostaną objęte domy jednorodzinne do 300 mkw. powierzchni użytkowej oraz mieszkania do 150 mkw. Dotyczy to nowych nieruchomości mieszkalnych nabywanych np. od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku przekroczenia ustawowych limitów 7-proc. stawka będzie miała zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa społecznego w całkowitej powierzchni użytkowej.
Dzięki odrzuceniu senackich poprawek preferencję będzie można stosować do tej części powierzchni użytkowej, która stanowi powierzchnię garażu przynależnego do budynku mieszkalnego. Stosowanie preferencji będzie dozwolone także w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych. W ramach definicji budownictwa społecznego znajdą się również m.in. budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy dziecka, domy pomocy społecznej, internaty. W tych przypadkach ustawa nie przewiduje limitów powierzchniowych.
Ustawa bezterminowo przedłuża stosowanie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Sejm odrzucił poprawkę, zgodnie z którą osoby budujące dom we własnym zakresie, tzw. systemem gospodarczym, mogłyby otrzymać zwrot części VAT na materiały budowlane tylko raz, przy budowie jednego domu. Senat chciał zlikwidować regulację, która pozwala na korzystanie przez osoby fizyczne z odnawialnego co pięć lat limitu zwrotu. Większość sejmowa odniosła się do tej propozycji negatywnie. Sejm przyjął natomiast poprawki Senatu do wprowadzanych do ustawy o VAT regulacji dotyczących preferencyjnych zasad ustalania podstawy opodatkowania darowizn żywności. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.


POSŁOWIE UCHWALILI DEFINICJĘ BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
Posłowie przyjęli ustawę wprowadzającą definicję budownictwa społecznego. Niższa stawka VAT obejmie domy t mieszkania o dużym metrażu oraz wszystkie remonty.
Po 31 grudnia 2007 r. możliwe będzie dalsze stosowanie obniżonej stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wprowadzającą definicję budownictwa społecznego. Zostaną nią objęte budynki mieszkalne lub ich części sklasyfikowane w dziale 11 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (domy jednorodzinne, budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, budynki zbiorowego zamieszkania tj. domy dziecka, internaty, hotele robotnicze), z wyłączeniem lokali użytkowych. W ramach definicji znajdą się także lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych (sklasyfikowanych w dziale 12 PKOB), a także budynki instytucji ochrony zdrowia, świadczące usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską. Niższa stawka będzie miała zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych.
Ustawa wprowadza korzystne rozwiązania dla budownictwa i remontów realizowanych systemem gospodarczym, umożliwiając osobom fizycznym bezterminowe uzyskiwanie zwrotu równowartości kwoty wynikającej z różnicy między 22-proc. a 7-proc. stawką VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych. Eksperci podatkowi pozytywnie oceniają przyjęte rozwiązania.
Filip Kopacz, doradca podatkowy w PricewaterhouseCoopers, wyjaśnia, że ustawa wprowadzająca definicję budownictwa społecznego przewiduje szerszy zakres definicji obejmujący domy o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300 mkw. oraz mieszkania do 150 m kw, Zdaniem Tomasza Bełdygi, radcy prawnego z KPMG, rozwiązanie to nie narusza przepisów unijnych i nie powinno zostać zakwestionowane przez Komisję Europejską. Doktor Krzysztof Biernacki, ekspert podatkowy w Kancelarii Prawa Gospodarczego Koksztys z Wrocławia, zwraca uwagę, że relatywnie wysokie, jak na warunki polskie, powierzchnie nieruchomości objętych definicją budownictwa społecznego w praktyce oznaczają objęcie stawką 7 proc. prawie wszystkich mieszkań lub domów. Zdaniem Andrzeja Nikończyka, podobnie pozytywnie należy się odnieść do objęcia stawką 7 proc. wszystkich remontów. Nasz rozmówca zwraca jednak uwagę, że w projekcie nie określono, w jaki sposób liczyć powierzchnię użytkową decydującą o zastosowaniu niższej stawki, czy według prawa budowlanego czy np. podatku od nieruchomości. Zdaniem eksperta należy uznać, że skutkiem regulacji przyjętych przez Sejm będzie objęcie 7-proc- stawką VAT całej powierzchni (w tym pomieszczeń przynależnych jak komórki, piwnice) użytkowej mieszczącej się w założonym limicie. Stawka 22 proc. będzie zatem dotyczyć tylko powierzchni ponad limit oraz odrębnej sprzedaży lokali użytkowych. Uchwaloną ustawę Marszałek Sejmu musi przekazać Senatowi. Definicja budownictwa społecznego może jednak wejść w życie, nawet jeżeli dojdzie do skrócenia kadencji obecnego parlamentu, a Senat nie zbierze się po 7 września. Wystarczy, że marszałek Sejmu dokona formalnego przekazania ustawy Senatowi. Zgodnie z art. 121 konstytucji, jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm.