FUNDUSZE UNIJNE

Od 3 marca 2008 roku można składać wnioski o dotacje unijne w ramach działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom". Wnioski będzie można składać w terminie do 30 czerwca 2008 roku. W ramach tego działania można będzie uzyskać jednorazową dotacje w wysokości 50.000,00 zł. Dotacja ta będzie przeznaczona na rozwój gospodarstwa rolnego, zgodnie z przedłożonym biznesplanem. Biznesplan musi zawierać plan rozwoju gospodarstwa, opis aktualnej sytuacji gospodarstwa, opis planowanych inwestycji, początkowy i docelowy wynik ekonomiczny gospodarstwa, informacje o ewentualnym uzupełnieniu wykształcenia oraz o planowanych szkoleniach, informacje o dalszym rozwoju gospodarstwa. Dotacja może być przyznana dla osób, które po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa rolnego oraz spełniają następujące warunki:
 1. nie prowadziły dotychczas działalności rolniczej, a w szczególności nie były posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, albo
 2. prowadzą działalność rolniczą, a w szczególności stały się posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR:

a) w drodze spadku, lub
b) w drodze spadku lub darowizny otrzymanych w trakcie nauki bądź przed uzyskaniem pełnoletności, lub
c) w sposób nie wymieniony w lit. a lub b - wyłącznie w ramach pierwszego naboru wniosków (w roku  2007).

 1. są pełnoletnie i w dniu złożenia wniosku nie ukończyły 40 roku życia;
 2. posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie;
 3. będą rozwijały działalność rolniczą zgodnie z założeniami biznesplanu;
 4. co najmniej 70% kwoty premii wykorzystają  na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu;
 5. przez okres co najmniej 3 lat od wypłaty pomocy będą ubezpieczone w KRUS na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako rolnik z mocy ustawy i w pełnym zakresie;
 6. będą prowadziły gospodarstwo objęte pomocą przez okres co najmniej 5 lat od dnia wypłaty pomocy.

Ponadto przejmowane gospodarstwo:

 1. ma powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż średnia w danym województwie i nie większą niż 300 ha; jeżeli średnia wojewódzka jest niższa niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa;
 2. stanowi lub będzie stanowiło własność beneficjenta lub dzierżawę (przez okres co najmniej 5 lat) z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;
 3. spełnia standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie lub dostosuje się do tych standardów w ciągu 3 lat od rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Pomoc nie może być przyznana po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej.

Od 17 kwietnia 2008 roku można będzie składać wnioski o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie 3.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Celem działania jest wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach. W ramach tego działania będą realizowane projekty inwestycyjne, które zmierzają do wzrostu konkurencyjności na rynku oraz poprawy kondycji MŚP w województwie łódzkim. Do dofinansowania w ramach działania 3.2. kwalifikowane będą projekty polegające na bezpośrednich inwestycjach w MŚP do wartości 8 mln PLN kosztów kwalifikowalnych, w tym rozwiązania informatyczno-komunikacyjne (ICT) - o ile inwestycja nie jest związana z uruchomieniem lub rozwojem usług świadczonych w Internecie (on-line). Ponadto w związku z faktem, iż inwestycja w MŚP wiąże się często z uzyskaniem certyfikacji dla wytwarzanych produktów lub świadczonych usług, bądź z korzystaniem z doradztwa przy realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tego typu projekty również kwalifikują się do wsparcia w ramach tego działania (o ile są elementem projektu).
Bezpośrednie inwestycje w MŚP rozumiane będą  jako projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) dotyczące wprowadzenia nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego m.in. w zakresie:

 1. zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych),
 2. wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowych, logistycznych, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych;

W ramach działania 3.2. przewiduje się również wsparcie projektów mających szczególną wartość dla wizerunku województwa łódzkiego na tle Polski i Europy, a mianowicie dotyczących marketingu i promocji marek produktów regionalnych oraz marek lokalnych (regionalnych). Marki produktów regionalnych już istnieją na rynku, mają swoją historię i są rozpoznawalne, jednak konkurencja rynkowa może doprowadzić do utraty ich unikalność ze względu na różne formy naśladownictwa na rynku. Projekty kwalifikujące się do wsparcia powinny identyfikować sposób podwyższenia unikalności danej marki i ukazania jej z regionem. Z kolei w przypadku marki lokalnej (regionalnej) produkty w jej ramach nie są zidentyfikowane, a ich zdefiniowanie polega na wyróżnieniu ich poprzez ukazanie związku z danym regionem. Zazwyczaj tego typu operacje nie dotyczą jednego produktu lecz całej oferty produktów lub usług bezpośrednio utożsamianych z regionem. Do działania 3.2. będą się kwalifikować projekty z zakresu marketingu i promocji marek lokalnych (regionalnych), które identyfikować będą produkty i usługi, na bazie których można zbudować markę lokalną (regionalną) i powiązać ją z procesem budowania tożsamości regionu.
Ponadto przewidziane jest wsparcie dla operacji polegających na udziale w targach, wystawach i misjach gospodarczych w kraju i za granicą, jako elementów promocji wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 9 listopada 2007 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ARiMR poda do publicznej wiadomości informację, do kiedy będą przyjmowane wnioski na modernizację gospodarstw rolnych.
Pomoc jest udzielana na inwestycje dotyczące modernizacji lub rozwoju pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej. Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych (w tym produktów rolnych wykorzystywanych do produkcji energii odnawialnej), a także przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych
wytwarzanych w gospodarstwie. W zakres operacji mogą wchodzić inwestycje związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby prowadzenia produkcji rolnej.
Pomoc przyznaje się na inwestycje, które nie spowodują wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu. W przypadku rozwoju produkcji mleka w gospodarstwie, pomoc możne zostać udzielona, jeżeli beneficjent jest w posiadaniu limitu na produkcję mleka, odpowiadającego produkcji mleka w tym gospodarstwie.

Rodzaje inwestycji
W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące
modernizacji produkcji rolnej, w szczególności:

 • inwestycje materialne:
 • budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli,
 • zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego,
 • zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej
 • wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;
 • inwestycje niematerialne:
 • zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie,
 • usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub
 • ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu