DOŚWIADCZENIE

image image image

Agnieszka Kołodziejska:
W latach 1994 - 2001 pracowała w księgowości dużej firmy produkcyjnej w Piotrkowie Tryb., przechodząc po kolei stanowiska  księgowego, Kierownika Działu Kosztów i Cen, Zastępcy Kierownika Działu Finansowo-Księgowego ds. Kosztów oraz Głównego Specjalisty ds. Kosztów. W latach 2002 - 2003 pracowała w księgowości w prywatnej firmie usługowej w Piotrkowie Tryb., prowadząc dodatkowo księgowość dużej firmy produkcyjnej z terenu powiatu piotrkowskiego.
Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ukończyła podyplomowe studia o kierunku rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 745/2003 uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W codziennej pracy zajmuje się m.in.:

 • prowadzeniem ewidencji ryczałtowej, podatkowej księgi przychodów, ksiąg handlowych,
 • sporządzaniem rachunku wyników, bilansów, przepływów pieniężnych,
 • rozliczaniem podatku dochodowego, podatku VAT, podatków od czynności cywilno-prawnych i innych podatków,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych,
 • prowadzeniem spraw pracowniczych (kadry i płace),
 • sporządzaniem sprawozdawczości na potrzeby GUS i innych instytucji.

Uczestniczy w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

Piotr Zawisza:
Posiada duże doświadczenie w finansowaniu działalności małych, średnich i dużych firm, zdobyte w czasie kilkunastoletniej pracy w bankowości. Przez kilka lat pracował  dodatkowo w stowarzyszeniu zajmującym się udzielaniem pożyczek dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 576/2003 uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
W codziennej pracy zajmuje się m.in.:

 • doradztwem i pomocą w zakresie uzyskiwania kredytów, pożyczek,  gwarancji i poręczeń bankowych,
 • doradztwem i pomocą w zakresie uzyskiwania pożyczek i poręczeń z funduszy pożyczkowych,
 • doradztwem i pomocą w zakresie uzyskiwania środków finansowych z funduszy Venture Capital,
 • doradztwem i pomocą w zakresie uzyskiwana leasingu, faktoringu,
 • doradztwem i pomocą w zakresie uzyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla przedsiębiorców i rolników,
 • przygotowywaniem i opracowywaniem wniosków biznesplanów, studiów wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytów, pożyczek, gwarancji, dotacji,
 • opracowywaniem planów naprawczych, przeprowadzaniem restrukturyzacji firm, dostosowaniem różnych form finansowania do indywidualnych wymagań poszczególnych firm,
 • przygotowywaniem projektów inwestycyjnych, budżetów.

Uczestniczy w szkoleniach i kursach w celu doskonalenia i poszerzania swojej wiedzy.

DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ DOBRE BIURA RACHUNKOWE ?

Na rynku księgowym działają tysiące biur rachunkowych oraz firm doradztwa podatkowego i finansowego. W tej sytuacji niezwykle istotne jest, aby dokonać właściwego wyboru spośród tylu ofert usług księgowych i doradczych. Do najważniejszych elementów, jakie można zweryfikować przed podjęciem współpracy z biurem rachunkowym, jest posiadanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.. Certyfikat taki wydaje Ministerstwo Finansów. Należy sprawdzić także posiadanie uprawnień doradcy podatkowego czy biegłego rewidenta. Zarówno doradcy, jak i biegli mogą prowadzić księgi rachunkowe firm. Zdaniem ekspertów, jeśli firma chce powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych lub handlowych biuru, najlepiej aby posiadało ono uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgowi są bowiem znacznie solidniej przygotowani do prowadzenia skomplikowanej ewidencji księgowej niż doradcy podatkowi.
Drugim elementem, o który należy zapytać, jest obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ważne jest nie tylko posiadanie aktualnej polisy, ale również jej wysokość. Biura księgowe muszą posiadać ubezpieczenie na sumę gwarancyjną 15 tys. euro za zdarzenie w przypadku usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i doradztwa podatkowego lub 10 tys. euro w przypadku jedynie usługowego prowadzenia ksiąg. Suma gwarancyjna OC w przypadku doradców podatkowych wynosi 10 tys. euro za każde zdarzenie.

Na rynku funkcjonują nieposiadające uprawnień biura rachunkowe, które proponują niższe ceny od konkurencji, świadomie rezygnując z wymaganych przepisami uprawnień. Liczą w ten sposób na to, że nie sprawdzą ich ani klienci, ani biegli rewidenci. Ponadto zdarzają się jeszcze biura, które posiadały uprawnienia, ale je straciły, a mimo to dalej prowadzą księgi klientów. Biura niezarejestrowane nie płacą składek na ubezpieczenie i nie muszą się dokształcać. Obniżając w ten sposób koszty swojej działalności, mogą proponować niższe ceny od konkurencji. Biura nieposiadające uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych szkodzą najwięcej temu, komu te księgi prowadzą.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach usług wykonywanych na zlecenie podmiotów gospodarczych jest licencjonowane. Księgi rachunkowe można prowadzić usługowo tylko z uprawnieniami potwierdzonymi certyfikatem Ministerstwa Finansów. Nie oznacza to, że tylko osoba posiadająca taki certyfikat może założyć i prowadzić biuro rachunkowe. Biuro w formie spółki cywilnej mogą założyć m.in. osoby fizyczne nieposiadające certyfikatu oraz osoby prawne, ale pod warunkiem, że zatrudnią pracowników z certyfikatem.

Wiele emocji ciągle jeszcze budzi prawo do prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. Często Czytelnicy zwracają się z pytaniem, czy mogą powierzyć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów osobie niemającej uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast osoby, które czują się na siłach prowadzić takie księgi, pytają, czy mogą to robić np. na podstawie umowy zlecenia z klientem bez uprawnień na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, bo przecież podatkowa księga przychodów i rozchodów to nie księgi rachunkowe. Niestety, mimo że podatkowa księga przychodów i rozchodów jest dosyć prostym urządzeniem księgowym, nie wolno jej prowadzić bez uprawnień. Aby osoby nieposiadające licencji na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogły prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, muszą posiadać uprawnienia doradcy podatkowego. W myśl art. 81 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 86 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 10, poz. 66), osoby wykonujące czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień podlegają grzywnie do 50 000 zł.
Wszyscy zainteresowani prowadzeniem ksiąg powinni wiedzieć, że nie należy mylić ksiąg podatkowych z księgami rachunkowymi. Pojęcia te nie są bowiem tożsame. Przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. nr 120, poz. 1022 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. nr 122, poz. 846), mają zastosowanie do ksiąg rachunkowych prowadzonych na podstawie ustawy o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości określa podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku gdy dana osoba prowadzi te księgi usługowo na rzecz takiego podmiotu, obowiązują ją przepisy wymienionego rozporządzenia, a zatem musi posiadać licencję Ministerstwa Finansów na taką działalność.
Natomiast przepisy tego rozporządzenia nie mają zastosowania do podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. W tym zakresie mają zastosowanie inne regulacje, mianowicie przepisy ustawy o doradztwie podatkowym. Artykuł 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy stanowi, że prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie stanowi doradztwo podatkowe. Czynności doradztwa zastrzeżone są wyłącznie dla osób uprawnionych w rozumieniu tej ustawy. Tak więc prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów stanowi czynności doradztwa podatkowego, które prowadzić mogą tylko podmioty określone przepisami ustawy o doradztwie.

ZAPAMIĘTAJ
Osoby uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych mogą prowadzić również księgi podatkowe: podatkową księgę przychodów i rozchodów i inne ewidencje. Natomiast osoby niemające licencji na taką działalność, aby prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów, muszą posiadać uprawnienia doradcy podatkowego.

Na podstawie:
Gazeta Prawna 210/2006 z 27.10.2006,
Poradnik Gazety Prawnej 40/2006 z 24.10.2006,
Biuletyn Rachunkowości i Finansów 5/2006 z 01.03.2006

image