OFERTA

I. Usługi podatkowo-rachunkowe:

1. Prowadzenie ewidencji ryczałtowych:
- ewidencja podatku dochodowego,
- ewidencja podatku VAT,
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (inernetowo)
- rozliczenia przychodów uzyskanych za granicą,
- rozliczenia właścicieli.

2. Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów:
- ewidencja przychodów i kosztów i podatku dochodowego,
- ewidencja podatku VAT,
- ewidencja środków trwałych;
- ewidencja wyposażenia,
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
- rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (internetowo),
- rozliczenia przychodów uzyskanych za granicą,
- rozliczenia właścicieli.

3. Prowadzenie ksiąg handlowych:
- księgi główne i pomocnicze,
- ewidencja podatku dochodowego,
- ewidencja podatku VAT,
- ewidencja środków trwałych,
- ewidencja wyposażenia,
- obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (internetowo),
- rozliczenia przychodów uzyskanych za granicą,
- rozliczenia właścicieli.
- sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych), w tym sprawozdawczości na potrzeby GUS;

4. Dodatkowe usługi rachunkowe:
- wybór odpowiedniej formy opodatkowania,
- tworzenie polityki rachunkowości wraz z zakładowym planem kont, dostosowanych do specyfiki działalności przedsiębiorstwa,
- uzgodnienie/unifikacja planu kont przedsiębiorstwa z programem finansowo-księgowym,
- wyprowadzanie zaległości księgowych.

II. Usługi finansowe:
- wybór odpowiedniej formy finansowania działalności gospodarczej,
- pomoc w uzyskaniu kredytów, pożyczek, gwarancji bankowych,
- pomoc w uzyskaniu pożyczek i poręczeń z funduszy pożyczkowych,
- pomoc w uzyskaniu środków finansowych z funduszy Venture Capital,
- pomoc w uzyskaniu leasingu, faktoringu,
- pomoc w uzyskaniu dotacji z funduszy unijnych dla przedsiębiorców i rolników,
- przygotowanie i opracowanie wniosków, biznesplanów, studiów wykonalności i innych dokumentów niezbędnych do uzyskania kredytów, pożyczek, gwarancji i dotacji,
- opracowanie planów naprawczych, restrukturyzacji finansowej, zmiana źródeł finansowania działalności,
- przygotowanie projektów inwestycyjnych,
- rozliczanie zrealizowanych inwestycji w celu sprawnego uzyskania przyznanych dotacji z środków unijnych.

III. Rachunkowość zarządcza, analizy ekonomiczne:
- ewidencja i rozliczanie kosztów,
- kalkulacja kosztów,
- rachunek kosztów planowanych (budżetowanie i kontrola wykonania budżetów)
- analiza struktury bilansu, analiza kosztów,
- analiza źródeł finansowania działalności,
- analiza rentowności sprzedaży wyrobów, towarów, usług.

IV. Usługi dodatkowe:
Dla nowopowstających firm świadczymy bezpłatną pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej. Pomoc ta obejmuje także wybór najkorzystniejszego sposobu prowadzenia rozliczeń podatkowych, udzielanie niezbędnych informacji związanych z gromadzeniem dokumentacji, rozliczaniem podatków, ubezpieczeniami ZUS, obowiązkami właściciela wobec pracowników. Ponadto służymy pomocą w zakresie prowadzenia spraw spółek prawa handlowego zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.